torstai 20. joulukuuta 2018

Budjettineuvottelut 2018

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä
MARRASKUUSSSA käytiin ryhmien väliset neuvottelut. Demarien neuvottelijana oli  valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Sistonen ja hänen tukenaan Maria Guzenina.

Valtuustoryhmä piti jo syyskuussa seminaarin, jossa Sistalle annettiin ohjeita neuvotteluja varten. Veroprosentti oli lyöty lukkoon jo 10.9. Toisin kuin muut suuret  kaupungit kuten Helsinki ja Vantaa Espoo on jo muutaman vuoden halunnut päättää veroprosentin kuukausia ennen talousarvion hyväksymistä.

Kaupungin johtaja oli esittellyt oman talousarvioesityksensä lokakuussa.

Neuvottelut käytiin marraskuussa, ja 22.11. 2018 voitiin julkaista uutinen, että  vuoden 2019 talousarviosta on syntynyt neuvottelutulos. Mukana sopimuksessa olivat kaikki valtuustoryhmät perussuomalaisia lukuunottamatta.

Neuvottelutulos nosi  kaupunginjohtajan budjettiesityksen loppusummaa 6,6 miljoonalla eurolla. Näin talousarvion käyttömenojen kokonaissumma kasvaa kuluvasta vuodesta 6 prosenttia.

 5,7 miljoonaa euroa kohdennettiin sivistystoimeen,1 miljoonaa sosiaali- ja terveystoimeen ja 223 000 tekniseen ja ympäristötoimeen mm. leikkipuistojen korjaamiseen ja pyöräilyn edistämiseen. Hallinnosta sovittiin säästettävän  400 000 euroa.

Demareiden neuvottelutavoitteet johdettiin kuntavaaliohjelmastamme. Kaikkea meistä välttämätöntä sopimukseen ei saatu, mutta paljon hyvää kuitenkin.  Tässä poimintoja:
  • Viisivuotiaiden maksutonta varhaiskasvatusta (20 tuntia viikossa) kokeillaan vuoden ajan ensi vuoden syksystä alkaen. 
  • Espoo-lisä säilytetään nykyisellään muuten, mutta 2-vuotiaiden osalta tuki on ensi vuonna 180 e/kk. 
  • Lisärahaa päätettiin opetukseen perusopetuksen ja lukion tuntiresursseihin kattamaan kasvanutta oppilas- ja opiskelijamäärää. 
  • Lisätään tuntikehykseen 1 tunti tuntikehykseen englannin kielen opetuksen varhaistamiseksi
  • Lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin palveluihin ja perheiden tukipalveluihin sekä vanhus- ja vammaispalveluihin lisätään määrärahoja.
Myös itse tekstiin tehtiin tärkeitä lisäyksiä. Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -kohtaan lisättiin  lause: "Turvallisuuden lisäämiseksi alle 20- vuotiaina rikoksiin syyllistyneet nuoret otetaan erityisen tuen piiriin monialayhteistyönä sosiaali- ja terveyspuolella, jossa rikollinen polku yritetään katkaista välittömästi." Hanke on käynnissä kolme vuotta, jonka jälkeen tuloksia arvioidaan.

Hyvin neuvoteltu, Markku ja Maria.
Kaupungin hiilidioksidipäästöistä tehdään päästöinventaario ja laaditaan toimenpiteet, joilla asetettuun päästövähennystavoitteeseen päästään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Teiden ja katujen kuntoon kiinnitetään parempaa huomiota ja huonokuntoisia teitä ja katuja korjataan.

Laajennetaan paperittomien henkilöiden oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin lakisääteisestä kiireellisestä hoidosta myös välttämättömään hoitoon ja huolenpitoon.

Maahanmuutajien ryhmätoimintoja ja kielikoulutusta lisätään järjestöjen ja seurakuntien kanssa hyvän kototumisen varmistamiseksi.

Talous- ja velkaneuvontaa nuorille lisätään nuorisopalveluissa yhteistyössä aikuissosiaaltyön kanssa.

Tavoitteeseen joukkoliikenteen palvelutaso ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät lisättiin uusi mittari/arviointikriteeri: Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys paranee ja kulkutapaosuus kasvaa

PÖYTÄKIRJAMERKINNÖISSÄ oli  myös paljon demareille tärkeää:

1. Palveluverkkosuunnittelua uudistetaan osana Koulut kuntoon -ohjelmaa ja Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2030 -suunnitelmaa.

2. Toimitilainvestointiohjelman sisältä haetaan säästö niiden koulu- ja päiväkotihankkeiden toteutuksesta, joissa suunnittelua ei ole vielä käynnistetty. Otetaan käyttöön uusia suunnittelu- ja toteutustapoja, jolla kokonaiskustannuksia voidaan laskea:
a. kehitetään standardisuunnitteluratkaisuja, monistettavat tyyppiratkaisuja, joissa huomioidaan kohdekohtaiset eritystarpeet (mm. koulun koko ja liikuntasali). Ratkaisuille asetetaan tavoitehinnat ja hintakatot eur/m2 ja m2/oppilas,
b. aikaistetaan hankkeiden suunnittelua siten, että suunnitelmat ovat valmiina hyvissä ajoin ennen palvelutarvetta,
c. tehdään alueellisia kokonaisratkaisuja, joissa huonokuntoisia kohteita korvataan uusilla standardiratkaisuilla.

3. Toimitilainvestointiohjelmaan päiväkodeille lisätyn 30 milj. euron varaukseen sisältyvät kohteet valmistellaan vuoden 2019 aikana.

4. Jatketaan elä- ja asu-keskusten suunnittelua ja toteutustavan valmistelua Matinkylään, Tapiolaan, Espoon keskukseen ja Espoonlahteen.

5. Selvitetään lukiopalvelujen toteuttamista Kivenlahteen osana suunniteltua toisen ja korkea- asteen kampusta.

6. Varhaiskasvatuspaikkojen riittävyyttä seurataan alueellisesti.

7. Latokaskenniityn urheilupuiston suunnittelukustannuksiin varaudutaan vuoden 2019
määrärahoissa. Latokaskenniityn ensimmäisen kentän rakentamisvalmius on 2021.

8. Espoonlahden urheilupuiston kaavavalmistelua kiirehditään uimahallin laajentamisen ja
mahdollisen kumppanuushankkeen mahdollistamiseksi.

9. Träskändan peruskorjauksen sijoittamista investointiohjelmaan selvitetään kumppanin
löydyttyä.

11. Valmistellaan Espoon malli toteuttaa koulukuljetukset kahteen osoitteeseen (tasa-arvokysymys oppilaille jotka asuvat kahdessa osoitteessa) vuoden 2019 aikana.

12. Selvitetään Espoon käytäntöä pitkäaikaisasujien veloitusten suhteen, jossa heidän osalta KELA-tukea ei katsota pitkäaikaisasujan tuloksi (koska on tarkoitettu olevan suora kulukorvaus).

14. Edistetään muistiystävällisyyden tukemista päätöksenteossa, kuten kaupunkisuunnittelussa ja sosiaalipalveluissa.
15. Varmistetaan että päiväkodit, koulut ja tarvittaessa myös sosiaali- ja terveystoimen eri yksiköt saavat nykyistä paremmin konsultoivaa tukea lastenpsykiatrisissa kysymyksissä.

16. Edistetään harrastustakuuta ja selvitetään nuorisotyöntekijöiden roolin kehittämistä monipuolisen harrastustoiminnan koordinoinnissa alueilla ja kouluissa.

17. Selvitetään, kuinka moni espoolainen nuori on keskeyttänyt taloudellisista syistä toisen asteen koulutuksen sekä ratkaisuja siihen, kuinka toisen asteen koulutuksen keskeyttäminen taloudellisista syistä saadaan vähenemään. Espoo esittää valtiolle, että pk-seudusta tehdään maksuton toisen asteen kokeilualue. Espoo edellyttää valtion rahoitusta kokeiluun.

18. Selvitetään puistoruokailun järjestämistä yhteistyössä järjestöjen kanssa.

19. Selvitetään toimet yksityisen ja julkisen varhaiskasvatuksen pitämiseksi samalla viivalla.

20. Laaditaan suunnitelma, jossa kunkin sektorin määrärahojen puitteissa seuraavien vuosien
aikana rakennetaan parempi varautuminen pitkien hellekausien aiheuttamiin haittoihin sekä kaupungin henkilöstölle että kaupungin palveluita käyttäville. Erityisinä kohteina ovat varhaiskasvatuksen toimipaikat, liikunta- ja nuorisotoimen toimipaikat (esim. uimavalvojat) sekä vanhustenhoidon toimipaikat.

21. Selvitetään Kivenlahden kirjastopalvelujen järjestäminen vuoden 2019 aikana.

22. Lautakuntaa pyydetään tarkentamaan nuorisotoimen avustusten jakoperusteita ja
kohdentamaan avustukset perustuen toimintapäiviin ja toiminnan laatuun.

23. Hyvinvointityöryhmässä selvitetään mahdollisuus kokeilla ilmiöpohjaista budjetointia nuorten
palveluiden poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistamiseksi ja kokonaisuuden paremman
hallinnan saavuttamiseksi Espoon vuoden 2020 budjetissa.

27. Osallistuva Espoo -ryhmä, vanhusneuvosto sekä hyvinvointiryhmä selvittävät miten parannetaan ja kehitetään vanhustenhoitoa yhdessä kolmannen sektorin kanssa.

28. Tuodaan kuusikkokuntien välillä tehty vertailu vanhuspalveluiden kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palvelujen sisällöstä, laatutasosta ja yksikkökustannuksista tiedoksi. Selvityksen tulokset tuodaan sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä kaupunginhallitukseen.

29. Espoon kaupunki tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sisäilmasta sairastuneille lapsille ja heidän perheilleen.

30. Vuoden 2019 aikana selvitetään mahdollisuus käynnistää espoolainen toimintamalli vähävaraisten leipäjakelun uudelleen käynnistämiseen, lapsiköyhyyden ongelmien korjaamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä syrjäytymisen juurisyihin puuttumiseen.

31. HSL:n lippu- ja vyöhykeuudistuksen jälkeen tulee sen vaikutuksia seurata ja tarvittaessa vaikuttaa HSL:ään niin, että vyöhykerajoja ja -hinnoittelua tarkistetaan joukkoliikenteen palvelutason, kulkutapaosuuden ja asiakastyytyväisyyden kehittymiseksi Espoon asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että vyöhykeraja kulkisi Kehä III myöden.

32. Espoo pitää tärkeänä, että ruuhka-ajan suorat linjat Kamppiin valmistellaan yhteistyössä Espoon ja HSL:n kanssa Latokaski-Nöykkiö-Tillinmäki alueelle ja Finnoontien varteen kustannusvaikuttavasti. Edistetään Haukilahti-Lauttasaarilinjan 104 päättämistä Kamppiin sekä linjan siirtämistä palvelemaan laajempaa aluetta. Kerätään kokemuksia uusien suorien linjojen suosiosta ja varaudutaan vuorovälien tihentämiseen ja vuorojen lisäämiseen, mikäli tarvetta. Tarpeen mukaan parannetaan Espoon sisäisen liikenteen yhteyksiä.

34. Kiirehditään Lintulaaksontien jatkeen kaavoitusta joukkoliikenteen parantamiseksi.

35. Tilapalvelut päivittää Träskändan kartanon tiedot ulkovaipan peruskorjaustarpeesta niin, että
korjauksen suunnittelu- ja toteutus huomioidaan seuraavassa talousarviossa. Vuosikorjaukset
toteutetaan heti.

36. Koulutetaan kaupungin henkilökuntaa energianeuvontaan omakotiasujille sekä taloyhtiöille
energiatehokkuuteen tähtäävien hankkeiden toteuttamiseen esimerkiksi peruskorjausten
yhteydessä ilmasto-ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Edistetään uusiutuvien energialähteiden
ja rakennusmateriaalien käyttöä ja asumisen energiatehokkuutta.

37. Selvitetään Rehtorintien koulukiinteistön osalta peruskorjauksen lisäksi myös purkuvaihtoehto.

38. Kulttuurikeskuksesta, Kulttuuriaukiosta ja niiden ympäristöstä käynnistettiin arkkitehtuurikilpailu
(viisi suunnitteluryhmää) 21.6.2018. Ehdotukset jätettiin sisään 26.10.2018. Tavoitteena on ratkaista kilpailu ja julkistaa kilpailun tulokset helmikuussa 2019. Tavoitteena on, että kilpailun perusteella laaditaan Kulttuurikeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelma, joka valmistuu vuoden 2019 kuluessa.

39. Kiirehditään Mustapuron ja Honkamajan alueen vesihuollon nopeaa järjestämistä yhteistyössä HSY:n kanssa

40. Järjestetään koirille lisää uimapaikkoja mm. rantaraitin varrelle.

42. Seurataan tehostetusti vanhuspalvelujen laadun ja saatavuuden riittävyyttä.

43. Selvitetään seuraaviin talousarvion kehysneuvotteluihin tilarajoitteet, jotka estävät
uimaopetuksen toteuttamisen kaikille 5-6 luokkalaisille opetussuunnitelman mukaisesti sekä luodaan tiekartta miten tilarajoitteista asteittain päästään eroon ja tämän tiekartan mukaisesti esitetään asteittain myös määrärahojen lisäystä siten, että uimaopetus voi taas olla katkotonta koko perusopetuksen aikana opetussuunnitelman mukaisesti.

Demarien valtuustoryhmä hyväksyi neuvottelutuloksen kokoksessaan 3.12.
Espoon valtuusto hyväksyi talousarvion  5.12. kokouksessaan

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti